Posted in December 2013

Incorporating service reliability in public transport design and performance requirements

Public transport passengers consider service reliability a key quality aspect. However, in
most countries, actual services are not perceived as very reliable. To gain insights in how
public transport authorities deal with (improving) service reliability and planning, an
international survey was performed. This survey showed that there is little attention paid to
service reliability during the design of the network and the timetable. In addition, it illustrated that little consistency exists in approaches. In addition, a second survey in The Netherlands was performed, showing how public transport authorities deal with service reliability in relation to concession requirements and incentive regimes. The main findings are that consistency is lacking on this topic, even within the Netherlands, and that little attention is paid to passenger impacts of service reliability in concession requirements. This may result in services that do not match the (implicitly) required level of service reliability.

These surveys also demonstrated that there is no consistency in the definition of service reliability. We illustrated that this may lead to different levels of quality concerning these indicators, while actual quality is constant. In this paper, recommendations are presented to improve concession requirements as well as the design of network and timetable, both aiming at enhanced service reliability.

Read more: Thredbo 2013 paper Van Oort

Van voertuigpunctualiteit naar reizigersbetrouwbaarheid

Om een hoogwaardige OV exploitatie te bereiken, stellen overheden diverse eisen aan vervoerders met betrekking tot de exploitatie van het OV. Dat gebeurt zowel vooraf (bij aanbestedingen via bestekken) als tijdens de exploitatie (via concessie-eisen). Deze eisen zijn van grote invloed op het gedrag van de vervoerder voor wat betreft planning en bijsturing en daarmee op de kwaliteit op straat. Hoewel via de toolbox “Beter Bestek” van KpVV afgelopen jaren grote sprongen in kwaliteit en uniformiteit van OV-bestekken zijn gemaakt, geldt dit nog niet voor het aspect “op tijd rijden”. De aandacht is hiervoor weliswaar sterk toegenomen- de punctualiteit van NS is bijvoorbeeld een veelbesproken onderwerp- maar een uniforme aanpak en indicatoren ontbreken echter in Nederland.

In dit paper wordt onderzoek gepresenteerd dat inzicht biedt in de stand van zaken op dit moment voor wat betreft betrouwbaarheidseisen in bestekken (zowel in Nederland als in het buitenland). Hieruit blijkt dat er verschillende (suboptimale) aanpakken voorkomen. Op basis van de onderzoeken worden handvatten gepresenteerd om beter te kunnen sturen op een betrouwbaar OV, zowel bij aanbesteding als tijdens de exploitatie, met als resultaat beter OV op straat.

De belangrijkste aanbevelingen zijn om bij het vaststellen van eisen voor wat betreft het op tijd rijden een referentie- en gewenst kwaliteitsniveau vast te stellen, met daarbij een analyse wat haalbare verbeteringen zijn en wie daar invloed op heeft. Zo hebben OV autoriteit, gemeente en vervoerder elk hun rol en mogelijkheden. Opvallend is dat er momenteel weinig aandacht is voor de kwaliteit van de dienstregeling met betrekking tot punctualiteit, hoewel daar een sleutel voor succes ligt. Tot slot zijn de gebruikte indicatoren momenteel niet voldoende op de reiziger gericht, waardoor suboptimalisatie op de loer ligt. De veelgebruikte indicator punctualiteit houdt bijvoorbeeld niet direct rekening met fenomenen als te vroeg rijden, overstappen en regelmaat. In dit paper laten we rekenkundig zien wat de impact van verschillende, suboptimale indicatoren is.

Om tegemoet te komen aan beperkingen van huidige indicatoren wordt in dit paper een indicator gepresenteerd, extra reistijd per reiziger, die wel focus op de reizigerseffecten biedt en daarmee een beter ontwerp en uitvoering van OV faciliteert. Door in OV-bestekken te werken met goede indicatoren en ambitieuze, doch realistische eisen komt een beter OV snel dichter bij. Een beter OV begint immers met een beter bestek.

Lees het hele artikel hier

Optimizing Public Transport Planning and Operations Using Automatic Vehicle Location Data: The Dutch Example

There is a growing pressure on urban public transport companies and authorities to improve efficiency, stemming from reduced budgets, political expectations and competition between operators. In order to find inefficiencies, bottlenecks and potentials in the public transport service, it is useful to learn from recorded operational data. We first describe the state of publicly available transit data, with an emphasis on the Dutch situation. The value of insights from Automatic Vehicle Location data is demonstrated by examples. Finally, a software tool is described that makes quick comprehensive operational analysis possible for operators and public transport authorities, and was able to identify several bottlenecks when applied in practice.

Read more: Paper MT ITS Dresden Van Oort

Big data in public transport

© 2011 TU Delft